human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: definicja

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej , ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole. Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój. Grupa, w której odbywają się zajęcia powinna być niewielka, najbardziej pożądana to kilkuosobowa, do pięciu osób, gdyż mała liczebność podnosi efektywność zajęć. Powinna być tworzona w oparciu o wiek uczestników oraz o konkretne zaburzenia rozwojowe. Zajęcia mają za zadanie rozwijać oraz aktywizować funkcje osobowościowe i intelektualne uczniów,  pomóc im w pełni uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli mających specjalne przygotowanie w obrębie terapii pedagogicznej.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne skierowane są do dzieci wymagających indywidualnego podejścia, łatwo rozpraszających się, nieśmiałych, z dysleksją rozwojową (dysleksja, dysortografia, dysgrafia).  Są polecane także uczniom, którzy mają zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych czy ruchowych. Jednym słowem do wszystkich dzieci, którym zaburzenia rozwojowe utrudniają opanowanie danych umiejętności, uznawanych za podstawowe . Podczas spotkań naucztciel stara się aktywizować swoich podopiecznych. Terapia będzie skuteczna zarówno w przypadku uczniów z brakami rozwojowymi w sferze percepcyjno-motorycznej, jak i z zaburzeniami w sferze emocjonalno-społecznej. Podczas zajęć uczniowie uczą się nowych rzeczy i doskonalą umiejętności, które już zdobyły, umacniają wiarę we własne możliwości i są zachęcane do większej samodzielności.

Cele zajęć korekcyjno kompensacyjnych

Kluczowym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest pomoc uczniowi w pokonaniu trudności uniemożliwiających mu uzyskiwanie dobrych wyników w przedszkolu lub szkole. Prowadzący zajęcia nauczyciele korzystają z różnorodnych metod wspomagania rozwoju psychofizycznego, by osiągnąć najlepsze wyniki w pomocy dzieciom.

W czasie zajęć wykorzystywane są najnowsze metody wspomagania rozwoju psychofizycznego, poprawy efektywności przyswajania treści programowych, korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych. 

 Nauczyciele pomagają w zdobywaniu jednych z bardziej podstawowych umiejętności: naukę czytania, pisania, liczenia poprzez:

ćwiczenie poprawy koncentracji uwagi na danej czynności, spostrzegawczości ,ćwiczenie poprawy pamięci i logicznego myślenia ,doskonalenie sprawności ruchowej, polepszanie funkcji wzrokowej wraz z funkcją orientacji przestrzennej, usprawnianie funkcji słuchowej, doskonalenie sprawności manualnej, kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli, poprawę umiejętności czytania, usprawnianie integracji percepcyjno-motorycznej, doskonalenie umiejętności pisania, poprawę umiejętności liczenia wraz wykonywaniem średniej trudności działań matematycznych, ulepszanie umiejętności stosowania poprawnej ortografii.

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm