human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Załącznik do Zarządzenia 5/2015

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza

w KrzeszowicachRegulamin rekrutacyjny


w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Krzeszowicach§ 1


 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Krzeszowicach uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).

 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły składają w sekretariacie wniosek wraz z załącznikami na według załączonego wzoru.

 3. Szczegółowe kryteria, terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów przez Komisję Rekrutacyjną określa § 29 a Statutu Szkoły.

 4. Postępowanie rekrutacyjne, o którym mowa w ust. 2, to działania polegające na rozpatrzeniu wniosków o przyjęcie uczniów do klasy pierwszej spośród kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.


§ 2

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2009 oraz od
  01 lipca do 31 grudnia 2008.


§ 3

 1. Ustala się następujące terminy rekrutacji:

a) od 09 marca 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. – składanie wniosków;

b) 08 maja 2015 r. – opublikowanie przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły;

c) do 12 maja 2015 r – rodzice (prawni opiekunowie) składają wymagane dokumenty i potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole przez dziecko;

d) 14 maja 2015 r. – opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 1. Rodzicom (prawnym opiekunom) w terminie 7 dniu dnia od opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 2. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 2 Komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica (prawnego opiekuna) kandydata.


§ 3

 1. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 2. Postępowanie uzupełniające zostanie zakończone w dniu 28 sierpnia 2015 r.

 3. O przyjęciu ucznia w trakcie roku szkolnego, w tym także do klasy pierwszej decyduje dyrektor. Jeżeli wymaga to przeprowadzenia zmian organizacyjnych szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, wymagana jest zgoda organu prowadzącego.


Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm