human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Krzeszowicach

przyjęta do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 30 stycznia 2014 r.

  Koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach

na lata 2014- 2018


PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian. )

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324 )

Koncepcja pracy szkoły została opracowana przez zespół nauczycieli w składzie: A. Kulczycka, R. Strzelichowska, M. Chochół, B. Bryk,

M. Niemiec, M. Sendor, przy udziale rodziców i uczniów reprezentowanych odpowiednio przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

MISJA SZKOŁY

Działamy po to, aby :

uczniowie

rodzice

Nauczyciele


Byli przygotowani do:


nauki na kolejnym etapie edukacji,

aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym,

Umieli:

radzić sobie w trudnych sytuacjach,

wykorzystywać swoje umiejętności,

stosować wiedzę w praktyce,

odróżniać dobro od zła,

Realizowali:

swoje marzenia, plany,

zasady i wartości.

swoje możliwości

 

Byli zadowoleni z wyników nauczania, realizacji zadań szkoły.

Wspomagali naszą pracę dydaktyczno-wychowawczą, dzieci w drodze do dorosłości, szkołę w nowych pomysłach.

Uczestniczyli w życiu szkoły, wychowaniu i edukacji dzieci.Przekazywali wiedzę zgodnie z aktualnym stanem nauki.

Doskonalili swoje kompetencje pedagogiczne.

Sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia.

Rozwijali samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności ucznia.

Nauczyli ogólnej kultury.

Rozwijali poczucie solidarności i pomagali sobie nawzajem.

Szczególnie opiekowali się uczniem mającym trudności.

Odkrywali w uczniach ich uzdolnienia.

Jak najlepiej przygotowywali uczniów do dalszej nauki.

Uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników i środki masowego przekazu.

WIZJA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Krzeszowicach jest szkołą przyjazną, bezpieczną, promującą zdrowy styl życia.

Panuje w niej klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli.

Szkoła kształtuje ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego i świadomie podejmującego decyzje w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Uczeń chce i potrafi się uczyć, a szkoła uwzględnia jego potrzeby i możliwości, odkrywa Jego uzdolnienia umożliwia ich rozwój.

W celu wszechstronnego rozwoju dziecka szkoła współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym. Pielęgnuje i rozwija więź z dziedzictwem kulturowym w regionie.

Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana, a podstawą do jej modyfikacji jest analiza potrzeb uczniów, rodziców, potrzeb środowiska, oraz zmiany w prawie oświatowym.MODEL ABSOLWENTA

Absolwent Szkoły Podstawowej im. enryka H Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach:


 • zna i stosuje zasady życia społecznego,

 • potrafi się uczyć,

 • dostrzega w nauce swoje szanse życiowe,

 • posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów,

 • jest otwarty, komunikatywny i kreatywny,

 • rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,

 • szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur,

 • jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka,

 • cechuje go wysoka kultura osobista,

 • dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia,

 • jest przygotowany do nauki na kolejnym etapie kształcenia.

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły.

Zakładane cele:

Wskaźniki sukcesu

w planowanym obszarze:

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów;

analiza wyników zewnętrznych;

 

wyniki analizy testów wskazują na przyrost wiedzy i umiejętności;

 

analizowanie wyników sprawdzianów;

monitorowanie realizacji podstawy programowej;

formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów;

wskazywanie metod i sposobów uczenia się;

wskazywanie uczniowi co opanował,

a nad czym musi jeszcze popracować;

organizowanie próbnych sprawdzianów;

promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych;

wzmocnienie aktywności uczniów;

umożliwienie uczniom dostępu do zajęć dodatkowych;

 

w zajęciach dodatkowych uczestniczy duża ilość uczniów,

uczniowie odnoszą sukcesy w różnorodnych konkursach ,

uczniowie mają możliwość wyboru zajęć zgodnie z swoimi zainteresowaniami,

uczniowie z trudnościami uczestniczą w zajęciach wyrównawczych

rozwijanie inicjatyw w kierunku:

 • zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych;

 • poszukiwania skutecznych form i metod pracy;

 • mobilizowania uczniów do udziału w konkursach ;

 

eliminowanie przejawów agresji, przemocy;

 

uczniowie prezentują właściwe zachowania;

uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów

ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki, oraz

klasowych programów wychowawczych ,

organizowanie apeli wychowawczych, warsztatów profilaktycznych,

stosowanie statutowego oceniania uczniów

z zachowania,

współpraca wychowawców z pedagogiem, dyrektorem szkoły i rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

promowanie zdrowego stylu życia;

 

uczniowie prowadzą zdrowy styl życia;


 

organizowanie zajęć, imprez związanych z promocją zdrowego stylu życia; programy „Owoce w szkole", Szklanka mleka", „Wspólne drugie śniadanie", „WF z klasą" „Małopolski program edukacji zdrowotnej"

kształtowanie postaw prospołecznych

 

uczniowie biorą aktywny udział w życiu szkoły, chętnie podejmują pracę w samorządzie i spółdzielni uczniowskiej,

znają swoje prawa i obowiązki

badanie oczekiwań uczniów i rodziców wobec szkoły, rozwijanie samorządności uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim i Spółdzielni Uczniowskiej, organizowanie wycieczek, imprez o różnym charakterze - aktywny udział uczniów w ich kreowaniu i organizacji, redagowanie gazetki przez samorząd uczniowski.

2.Procesy zachodzące w szkole.

Zakładane cele:

Wskaźniki sukcesu

w planowanym obszarze:

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy szkoły

koncepcja pracy szkoły jest znana i akceptowana przez nauczycieli, uczniów i rodziców, wszyscy świadomie biorą udział w jej realizacji

przynajmniej raz do roku prowadzona jest analiza i w zależności od potrzeb aktualizacja lub/i modyfikacja koncepcji pracy szkoły

wzbogacanie oferty edukacyjnej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami uczniów

uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, poznają ciekawe formy spędzania czasu

rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie oferty edukacyjnej zajęć dodatkowych

stosowanie nowatorskich rozwiązań programowych;

w szkole są realizowane innowacje pedagogiczne i programy własne, a także programy wdrażające nowoczesne rozwiązania programowe i metodyczne

motywowanie nauczycieli do stałego doskonalenia warsztatu pracy, zachęcanie do uzupełniania i pogłębiania wiedzy, oraz korzystania z najnowszych osiągnięć dydaktyki i metodyki. Promowanie dobrych praktyk , wdrażanie ich przez coraz większą liczbę nauczycieli.

monitorowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych;

 

dokładne informacje o postępach w nauce motywują uczniów do dalszej pracy;

 

prowadzona jest dokumentacja monitorowania procesu edukacji ucznia, podejmowane są działania wspierające i motywujące uczniów do pracy ( nauczyciele wprowadzają nowe formy pracy, są kreatywni, doskonalą swój warsztat pracy)

doskonalenie współpracy między członkami rady pedagogicznej;

angażowanie uczniów do współudziału w planowaniu działań wychowawczych;

 

współpraca między nauczycielami oraz nauczycielami i uczniami korzystnie wpływa na proces edukacji i wychowania

 

tworzenie doraźnych zespołów nauczycieli

( w odpowiedzi na aktualne problemy), systematyczne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, podejmowanie wspólnych działań na rzecz doskonalenia pracy szkołystworzenie warunków do samorządnego działania uczniów np. inicjatywy uczniów w działaniach wychowawczych, działalność Samorządu Uczniowskiego, Spółdzielni Uczniowskiej

realizacja projektu „Szkoła demokracji - szkoła samorządności"

wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów


 

każdy uczeń ma równe szanse rozwoju zgodnie ze swoimi możliwościami

 

organizacja pomocy pedagogiczno - psychologicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

stała aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat metod udzielania pomocy pedagogiczno- psychologicznej zgodnie

z obowiązującymi przepisami, utworzenie zespołu terapeutów pedagogicznych.
 

 1. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

Zakładane cele:


Wskaźniki sukcesu

w planowanym obszarze:

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

wykorzystanie zasobu środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju;

współpraca szkoły ze środowiskiem wpływa korzystnie na rozwój uczących się;

 

kontynuacja współpracy z instytucjami

i organizacjami działającymi w środowisku; poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie;

wykorzystanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania;

absolwenci szkoły kontynuują z sukcesem naukę na kolejnych etapach kształcenia

ustalenie sposobu gromadzenie informacji

o absolwentach - wykorzystanie informacji w procesie edukacyjnym

promowanie w środowisku efektów pracy szkoły

 

widoczny jest udział uczniów w imprezach, akcjach, uroczystościach na terenie miasta;

w szkole odbywają się dni promocji szkoły związane z prezentacją osiągnięć uczniów (święto patrona szkoły)

 

organizacja dni otwartych dla uczniów

i rodziców;

przygotowywanie imprez środowiskowych

np. tradycja organizowania święta patrona.

udział szkoły w akcjach charytatywnych

np. Góra grosza, Szlachetna Paczka.

rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach życia szkoły

 

rodzice chętnie współpracują ze szkołą,

są zaangażowani, w życie szkoły -

rodzice są aktywnymi partnerami szkoły


 

czynna współpraca z rodzicami - współudział w podejmowaniu decyzji - zasięganie opinii w sprawach uczniów, planowanych działaniach, imprezach itp.

aktualizowanie strony internetowej szkoły

i gazetek - sukcesy, wydarzenia szkolne;

umieszczanie informacji o działaniach szkoły w prasie lokalnej wypracowanie skutecznych metod w przepływie informacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami, publikacja dokumentacji szkolnej na stronie internetowej 

 1. Zarządzanie szkołą.


Zakładane cele:Wskaźniki sukcesu

w planowanym obszarze:Zadania do realizacji

i działania podejmowane

w szkole:

sprawne zarządzanie szkołą

 

proces edukacyjny przebiega bez zakłóceń; szkoła jest sprawnie zarządzana, funkcjonalna dla uczniów, rodziców i pracowników - posiada jasno określone procedury i regulaminy

w szkole obowiązują jasno określone procedury, regulaminy, instrukcje

sprawnie działa Rada Pedagogiczna

opracowanie na dany rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego;

 

wewnętrzny nadzór pedagogiczny przebiega zgodnie z planem nadzoru i służy poprawie jakości pracy szkoły;

prowadzenie nadzoru pedagogicznego zgodnie z opracowanym planem

 

prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespoły nauczycieli;

 

Wdrażane wnioski z przeprowadzonych ewaluacji wpływają na poprawę jakości pracy szkoły

szkoła prowadzi ewaluację swojej pracy, dyrektor powołuje zespoły d/s ewaluacji; monitorowanie wdrażania wniosków z ewaluacji

podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie szkoły;

prowadzenie działań związanych z remontami i modernizacją placówki;

 

szkoła posiada i wykorzystuje pomoce dydaktyczne, szkoła podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków pracy-baza i wyposażenie, szkoła realizuje harmonogram remontów i modernizacji

 

aktualizacja bazy dydaktycznej, w miarę możliwości zakup pomocy dydaktycznych proponowanych przez zespoły przedmiotowe; w miarę posiadanych środków doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt audiowizualny, meble itp., prowadzenie remontów i modernizacji zgodnie z przydzielonymi środkami , finansowymi


EWALUACJA REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ


Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów będzie przede wszystkim poprzez:


 1. Prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej.

 2. Obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli.

 3. Kontrolowanie realizacji godzin z Karty Nauczyciela.

 4. Sprawdzanie na bieżąco czy realizowana jest podstawa programowa.

 5. Analizę sprawozdań z pracy zespołów działających w szkole.Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru

i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach.

 
 

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm